National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu xây dựng nội dung kiểm toán nội bộ doanh nghiệp vận tải ô tô

Nghiên cứu xây dựng nội dung kiểm toán nội bộ doanh nghiệp vận tải ô tô


Tiêu đề: Nghiên cứu xây dựng nội dung kiểm toán nội bộ doanh nghiệp vận tải ô tô

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x