National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu biến động các thành phần hữu cơ trong nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản và mô hình xử lý

Nghiên cứu biến động các thành phần hữu cơ trong nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản và mô hình xử lý


Tiêu đề: Nghiên cứu biến động các thành phần hữu cơ trong nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản và mô hình xử lý

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu biến động các thành phần hữu cơ trong nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản và mô hình xử lý


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx