National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, thông khí phổi, hình thái và chức năng thất phải trong bệnh bụi phổi - silic

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, thông khí phổi, hình thái và chức năng thất phải trong bệnh bụi phổi - silic


Tiêu đề: Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, thông khí phổi, hình thái và chức năng thất phải trong bệnh bụi phổi - silic

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x