National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu tổng hợp zeolit kiểu KF từ cao lanh, ứng dụng làm chất hấp phụ chọn lọc nước

Nghiên cứu tổng hợp zeolit kiểu KF từ cao lanh, ứng dụng làm chất hấp phụ chọn lọc nước


Tiêu đề: Nghiên cứu tổng hợp zeolit kiểu KF từ cao lanh, ứng dụng làm chất hấp phụ chọn lọc nước

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x