National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > DD dãy, đặc trưng euler - poincare và ứng dụng vào cấu trúc một số lớp mở rộng của môđun conhen-macaulay

DD dãy, đặc trưng euler - poincare và ứng dụng vào cấu trúc một số lớp mở rộng của môđun conhen-macaulay


Tiêu đề: DD dãy, đặc trưng euler - poincare và ứng dụng vào cấu trúc một số lớp mở rộng của môđun conhen-macaulay

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — DD dãy, đặc trưng euler - poincare và ứng dụng vào cấu trúc một số lớp mở rộng của môđun conhen-macaulay


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx