National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Đánh giá hiệu quả can thiệp sử dụng thuốc hợp lý trong xử trí nhiễm khuẩn hô hấp gấp tại tuyến y tế cơ sở nhằm góp phần đảm bảo công bằng trong khám chữa bệnh

Đánh giá hiệu quả can thiệp sử dụng thuốc hợp lý trong xử trí nhiễm khuẩn hô hấp gấp tại tuyến y tế cơ sở nhằm góp phần đảm bảo công bằng trong khám chữa bệnh


Tiêu đề: Đánh giá hiệu quả can thiệp sử dụng thuốc hợp lý trong xử trí nhiễm khuẩn hô hấp gấp tại tuyến y tế cơ sở nhằm góp phần đảm bảo công bằng trong khám chữa bệnh

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Đánh giá hiệu quả can thiệp sử dụng thuốc hợp lý trong xử trí nhiễm khuẩn hô hấp gấp tại tuyến y tế cơ sở nhằm góp phần đảm bảo công bằng trong khám chữa bệnh


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx