National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Characterisation and mapping of bacterial wilt (Ralstonia solanacearum) resistance in the tomato (Solanum lycopersicum) cultivar Hawaii 7996 and wild tomato germplasm

Characterisation and mapping of bacterial wilt (Ralstonia solanacearum) resistance in the tomato (Solanum lycopersicum) cultivar Hawaii 7996 and wild tomato germplasm


Tiêu đề: Characterisation and mapping of bacterial wilt (Ralstonia solanacearum) resistance in the tomato (Solanum lycopersicum) cultivar Hawaii 7996 and wild tomato germplasm

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Characterisation and mapping of bacterial wilt (Ralstonia solanacearum) resistance in the tomato (Solanum lycopersicum) cultivar Hawaii 7996 and wild tomato germplasm


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx