National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Xây dựng thuật toán và chương trình xác định nhiệt độ bề mặt đất trong việc theo dõi cảnh báo cháy rừng trên cơ sở ảnh vệ tinh Modis (Terra và Aqua) trên lãnh thổ Việt Nam

Xây dựng thuật toán và chương trình xác định nhiệt độ bề mặt đất trong việc theo dõi cảnh báo cháy rừng trên cơ sở ảnh vệ tinh Modis (Terra và Aqua) trên lãnh thổ Việt Nam


Tiêu đề: Xây dựng thuật toán và chương trình xác định nhiệt độ bề mặt đất trong việc theo dõi cảnh báo cháy rừng trên cơ sở ảnh vệ tinh Modis (Terra và Aqua) trên lãnh thổ Việt Nam

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Xây dựng thuật toán và chương trình xác định nhiệt độ bề mặt đất trong việc theo dõi cảnh báo cháy rừng trên cơ sở ảnh vệ tinh Modis (Terra và Aqua) trên lãnh thổ Việt Nam


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx