National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái học của bọ xít đen hại lúa (Scotinophora Lurida Burmeister) và biện pháp phòng trừ trong sản xuất lúa tại Hà Nam

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái học của bọ xít đen hại lúa (Scotinophora Lurida Burmeister) và biện pháp phòng trừ trong sản xuất lúa tại Hà Nam


Tiêu đề: Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái học của bọ xít đen hại lúa (Scotinophora Lurida Burmeister) và biện pháp phòng trừ trong sản xuất lúa tại Hà Nam

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái học của bọ xít đen hại lúa (Scotinophora Lurida Burmeister) và biện pháp phòng trừ trong sản xuất lúa tại Hà Nam


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx