National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu sự phát triển quần thể nang buồng trứng trâu Việt Nam làm cơ sở cho công nghệ sản xuất phôi trâu in vitro

Nghiên cứu sự phát triển quần thể nang buồng trứng trâu Việt Nam làm cơ sở cho công nghệ sản xuất phôi trâu in vitro


Tiêu đề: Nghiên cứu sự phát triển quần thể nang buồng trứng trâu Việt Nam làm cơ sở cho công nghệ sản xuất phôi trâu in vitro

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x