National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Boron Coordination and Co-incorporation of Al, Ga in *BEA Borosilicate and Dissolution of Zeolite Nanoparticles from Large Particles in organic Solvents

Boron Coordination and Co-incorporation of Al, Ga in *BEA Borosilicate and Dissolution of Zeolite Nanoparticles from Large Particles in organic Solvents


Tiêu đề: Boron Coordination and Co-incorporation of Al, Ga in *BEA Borosilicate and Dissolution of Zeolite Nanoparticles from Large Particles in organic Solvents

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x