National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Boron Coordination and Co-incorporation of Al, Ga in *BEA Borosilicate and Dissolution of Zeolite Nanoparticles from Large Particles in organic Solvents

Boron Coordination and Co-incorporation of Al, Ga in *BEA Borosilicate and Dissolution of Zeolite Nanoparticles from Large Particles in organic Solvents


Tiêu đề: Boron Coordination and Co-incorporation of Al, Ga in *BEA Borosilicate and Dissolution of Zeolite Nanoparticles from Large Particles in organic Solvents

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Boron Coordination and Co-incorporation of Al, Ga in *BEA Borosilicate and Dissolution of Zeolite Nanoparticles from Large Particles in organic Solvents


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx