National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Solvent effects on intramolecular electron spin exchange in nitroxide biradicals studied by electron spin resonance spectroscopy

Solvent effects on intramolecular electron spin exchange in nitroxide biradicals studied by electron spin resonance spectroscopy


Tiêu đề: Solvent effects on intramolecular electron spin exchange in nitroxide biradicals studied by electron spin resonance spectroscopy

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x