National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Solvent effects on intramolecular electron spin exchange in nitroxide biradicals studied by electron spin resonance spectroscopy

Solvent effects on intramolecular electron spin exchange in nitroxide biradicals studied by electron spin resonance spectroscopy


Tiêu đề: Solvent effects on intramolecular electron spin exchange in nitroxide biradicals studied by electron spin resonance spectroscopy

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Solvent effects on intramolecular electron spin exchange in nitroxide biradicals studied by electron spin resonance spectroscopy


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx