National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Fabrication and study of magnetic and transport properties of GdCo thin films, GdCo-Based muntilayers and Fe/Cr multilayers

Fabrication and study of magnetic and transport properties of GdCo thin films, GdCo-Based muntilayers and Fe/Cr multilayers


Tiêu đề: Fabrication and study of magnetic and transport properties of GdCo thin films, GdCo-Based muntilayers and Fe/Cr multilayers

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Fabrication and study of magnetic and transport properties of GdCo thin films, GdCo-Based muntilayers and Fe/Cr multilayers


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx