National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu tuyển chọn giống khoai tây hạt lai và biện pháp kỹ thuật tăng năng suất củ thương phẩm đời thứ nhất gieo từ hạt

Nghiên cứu tuyển chọn giống khoai tây hạt lai và biện pháp kỹ thuật tăng năng suất củ thương phẩm đời thứ nhất gieo từ hạt


Tiêu đề: Nghiên cứu tuyển chọn giống khoai tây hạt lai và biện pháp kỹ thuật tăng năng suất củ thương phẩm đời thứ nhất gieo từ hạt

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x