National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Hoàn thiện hoạch định chiến lược xúc tiến điểm đến của ngành Du lịch Việt Nam

Hoàn thiện hoạch định chiến lược xúc tiến điểm đến của ngành Du lịch Việt Nam


Tiêu đề: Hoàn thiện hoạch định chiến lược xúc tiến điểm đến của ngành Du lịch Việt Nam

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Hoàn thiện hoạch định chiến lược xúc tiến điểm đến của ngành Du lịch Việt Nam


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx