National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

Đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào


Tiêu đề: Đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx