National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu áp dụng các phương pháp phân tích tổng hợp số liệu trọng lực để xác định các đặc trưng cấu trúc sâu vỏ trái đất và các cơ chế địa động lực trên vùng biển Việt Nam và kế cận

Nghiên cứu áp dụng các phương pháp phân tích tổng hợp số liệu trọng lực để xác định các đặc trưng cấu trúc sâu vỏ trái đất và các cơ chế địa động lực trên vùng biển Việt Nam và kế cận


Tiêu đề: Nghiên cứu áp dụng các phương pháp phân tích tổng hợp số liệu trọng lực để xác định các đặc trưng cấu trúc sâu vỏ trái đất và các cơ chế địa động lực trên vùng biển Việt Nam và kế cận

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu áp dụng các phương pháp phân tích tổng hợp số liệu trọng lực để xác định các đặc trưng cấu trúc sâu vỏ trái đất và các cơ chế địa động lực trên vùng biển Việt Nam và kế cận


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx