National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Multi-criteria land Suitability Evaluation for Selected Fruirt Crops in Hilly Region of Central Viet Nam with case studies in Thua Thien Hue province

Multi-criteria land Suitability Evaluation for Selected Fruirt Crops in Hilly Region of Central Viet Nam with case studies in Thua Thien Hue province


Tiêu đề: Multi-criteria land Suitability Evaluation for Selected Fruirt Crops in Hilly Region of Central Viet Nam with case studies in Thua Thien Hue province

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x