National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Characteristics of inter-specific growth competition and internal heterogeneity of monno-standing aquatic emergent plants; a case study based on phragmites australis, zizania latifolia, and typha angustifolia

Characteristics of inter-specific growth competition and internal heterogeneity of monno-standing aquatic emergent plants; a case study based on phragmites australis, zizania latifolia, and typha angustifolia


Tiêu đề: Characteristics of inter-specific growth competition and internal heterogeneity of monno-standing aquatic emergent plants; a case study based on phragmites australis, zizania latifolia, and typha angustifolia

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x