National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Investigations on alkylation of isobutane with 2-butene using highly acidic lonic liquids as catalysts

Investigations on alkylation of isobutane with 2-butene using highly acidic lonic liquids as catalysts


Tiêu đề: Investigations on alkylation of isobutane with 2-butene using highly acidic lonic liquids as catalysts

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x