National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Interactions between biosurfactant-producing Pseudomonas and Phytophthora species

Interactions between biosurfactant-producing Pseudomonas and Phytophthora species


Tiêu đề: Interactions between biosurfactant-producing Pseudomonas and Phytophthora species

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x