National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu ảnh hưởng của sự va đập của chất lỏng đến độ bền của két chứa trên tàu

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự va đập của chất lỏng đến độ bền của két chứa trên tàu


Tiêu đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự va đập của chất lỏng đến độ bền của két chứa trên tàu

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu ảnh hưởng của sự va đập của chất lỏng đến độ bền của két chứa trên tàu


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx