National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu hệ thống các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên bóng bàn 14 - 15 tuổi giai đoạn chuyên môn hoá ban đầu

Nghiên cứu hệ thống các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên bóng bàn 14 - 15 tuổi giai đoạn chuyên môn hoá ban đầu


Tiêu đề: Nghiên cứu hệ thống các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên bóng bàn 14 - 15 tuổi giai đoạn chuyên môn hoá ban đầu

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu hệ thống các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên bóng bàn 14 - 15 tuổi giai đoạn chuyên môn hoá ban đầu


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx