National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu giá trị của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán ung thư thực quản

Nghiên cứu giá trị của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán ung thư thực quản


Tiêu đề: Nghiên cứu giá trị của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán ung thư thực quản

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x