National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Contraband, capital, and the colonial state: The alcohol monopoly in Northern Vietnam, 1897 - 1933

Contraband, capital, and the colonial state: The alcohol monopoly in Northern Vietnam, 1897 - 1933


Tiêu đề: Contraband, capital, and the colonial state: The alcohol monopoly in Northern Vietnam, 1897 - 1933

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Contraband, capital, and the colonial state: The alcohol monopoly in Northern Vietnam, 1897 - 1933


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx