National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu cơ bản về vật liệu của pin nhiên liệu sử dụng ôxít rắn, tính chất lý hoá và ứng dụng của LaAlO3, LaGaO3

Nghiên cứu cơ bản về vật liệu của pin nhiên liệu sử dụng ôxít rắn, tính chất lý hoá và ứng dụng của LaAlO3, LaGaO3


Tiêu đề: Nghiên cứu cơ bản về vật liệu của pin nhiên liệu sử dụng ôxít rắn, tính chất lý hoá và ứng dụng của LaAlO3, LaGaO3

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu cơ bản về vật liệu của pin nhiên liệu sử dụng ôxít rắn, tính chất lý hoá và ứng dụng của LaAlO3, LaGaO3


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx