National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Effects of using wastewaster and biosolids as nutrient sources on accumulation and behaviour of trace metals in Vietnamese soils

Effects of using wastewaster and biosolids as nutrient sources on accumulation and behaviour of trace metals in Vietnamese soils


Tiêu đề: Effects of using wastewaster and biosolids as nutrient sources on accumulation and behaviour of trace metals in Vietnamese soils

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Effects of using wastewaster and biosolids as nutrient sources on accumulation and behaviour of trace metals in Vietnamese soils


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx