National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Геолоко-технологическое обоснование применения комплексных технологий освоения трудноизвлекаемых запасов нефти

Геолоко-технологическое обоснование применения комплексных технологий освоения трудноизвлекаемых запасов нефти


Tiêu đề: Геолоко-технологическое обоснование применения комплексных технологий освоения трудноизвлекаемых запасов нефти

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Геолоко-технологическое обоснование применения комплексных технологий освоения трудноизвлекаемых запасов нефти


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx