National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Tiếp tục cải cách, hiện đại hoá hải quan Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

Tiếp tục cải cách, hiện đại hoá hải quan Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế


Tiêu đề: Tiếp tục cải cách, hiện đại hoá hải quan Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Tiếp tục cải cách, hiện đại hoá hải quan Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx