National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Tín dụng ngân hàng đối với phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Tín dụng ngân hàng đối với phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


Tiêu đề: Tín dụng ngân hàng đối với phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x