National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng

Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng


Tiêu đề: Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí doanh thu, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dựng

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x