National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Mô hình tính toán truyền nhiệt bức xạ trong buồng cháy động cơ Diesel

Mô hình tính toán truyền nhiệt bức xạ trong buồng cháy động cơ Diesel


Tiêu đề: Mô hình tính toán truyền nhiệt bức xạ trong buồng cháy động cơ Diesel

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x