National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu ứng dụng quai hỗng tràng biệt lập trong phẫu thuật nối mật - ruột

Nghiên cứu ứng dụng quai hỗng tràng biệt lập trong phẫu thuật nối mật - ruột


Tiêu đề: Nghiên cứu ứng dụng quai hỗng tràng biệt lập trong phẫu thuật nối mật - ruột

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x