National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu phương pháp cấy noãn chưa thụ tinh trong ống nghiệm để tạo dòng ngô đơn bội kép

Nghiên cứu phương pháp cấy noãn chưa thụ tinh trong ống nghiệm để tạo dòng ngô đơn bội kép


Tiêu đề: Nghiên cứu phương pháp cấy noãn chưa thụ tinh trong ống nghiệm để tạo dòng ngô đơn bội kép

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu phương pháp cấy noãn chưa thụ tinh trong ống nghiệm để tạo dòng ngô đơn bội kép


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx