National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu tính chất Phytaza tự nhiên và tái tổ hợp của vi khuẩn Bacillus subtilis

Nghiên cứu tính chất Phytaza tự nhiên và tái tổ hợp của vi khuẩn Bacillus subtilis


Tiêu đề: Nghiên cứu tính chất Phytaza tự nhiên và tái tổ hợp của vi khuẩn Bacillus subtilis

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu tính chất Phytaza tự nhiên và tái tổ hợp của vi khuẩn Bacillus subtilis


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx