National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Proteomic profiling of the influence of the histone deacetylase inhibitor SAHA on gene expression and protein acetylation in the prostate carcinoma cell line PC-3

Proteomic profiling of the influence of the histone deacetylase inhibitor SAHA on gene expression and protein acetylation in the prostate carcinoma cell line PC-3


Tiêu đề: Proteomic profiling of the influence of the histone deacetylase inhibitor SAHA on gene expression and protein acetylation in the prostate carcinoma cell line PC-3

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x