National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Proteomic profiling of the influence of the histone deacetylase inhibitor SAHA on gene expression and protein acetylation in the prostate carcinoma cell line PC-3

Proteomic profiling of the influence of the histone deacetylase inhibitor SAHA on gene expression and protein acetylation in the prostate carcinoma cell line PC-3


Tiêu đề: Proteomic profiling of the influence of the histone deacetylase inhibitor SAHA on gene expression and protein acetylation in the prostate carcinoma cell line PC-3

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Proteomic profiling of the influence of the histone deacetylase inhibitor SAHA on gene expression and protein acetylation in the prostate carcinoma cell line PC-3


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx