National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và một số tác dụng sinh học của ba loài Gynura sp., hoa cúc ( Asteraceae )

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và một số tác dụng sinh học của ba loài Gynura sp., hoa cúc ( Asteraceae )


Tiêu đề: Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và một số tác dụng sinh học của ba loài Gynura sp., hoa cúc ( Asteraceae )

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và một số tác dụng sinh học của ba loài Gynura sp., hoa cúc ( Asteraceae )


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx