National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Đổi mới quản lý nhà nước đối với sự phát triển thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội

Đổi mới quản lý nhà nước đối với sự phát triển thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội


Tiêu đề: Đổi mới quản lý nhà nước đối với sự phát triển thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Đổi mới quản lý nhà nước đối với sự phát triển thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx