National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu biến đổi huyết áp 24 giờ ở người bình thường và người tăng huyết áp là công nhân dầu khí làm việc trên biển

Nghiên cứu biến đổi huyết áp 24 giờ ở người bình thường và người tăng huyết áp là công nhân dầu khí làm việc trên biển


Tiêu đề: Nghiên cứu biến đổi huyết áp 24 giờ ở người bình thường và người tăng huyết áp là công nhân dầu khí làm việc trên biển

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x