National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu Nanô Y2O3 : Eu, Tb. Er, Yb

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu Nanô Y2O3 : Eu, Tb. Er, Yb


Tiêu đề: Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu Nanô Y2O3 : Eu, Tb. Er, Yb

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x