National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Синтез, строение и свойства 4-арил-з-арилгидроксиметил-у-пиперидолов, [1,3,2] диокса(оксаза) борининопиперидинов и бис[бетзо] азакраунофанов с у-пиперидоновым фрагментом

Синтез, строение и свойства 4-арил-з-арилгидроксиметил-у-пиперидолов, [1,3,2] диокса(оксаза) борининопиперидинов и бис[бетзо] азакраунофанов с у-пиперидоновым фрагментом


Tiêu đề: Синтез, строение и свойства 4-арил-з-арилгидроксиметил-у-пиперидолов, [1,3,2] диокса(оксаза) борининопиперидинов и бис[бетзо] азакраунофанов с у-пиперидоновым фрагментом

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Синтез, строение и свойства 4-арил-з-арилгидроксиметил-у-пиперидолов, [1,3,2] диокса(оксаза) борининопиперидинов и бис[бетзо] азакраунофанов с у-пиперидоновым фрагментом


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx