National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm hạn chế tác động khi khai thác mỏ lộ thiên đến môi trường sinh thái

Nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm hạn chế tác động khi khai thác mỏ lộ thiên đến môi trường sinh thái


Tiêu đề: Nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm hạn chế tác động khi khai thác mỏ lộ thiên đến môi trường sinh thái

Có sẵn trong thư viện: 2003 - 2003 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x