National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Xây dựng mô hình cơ học đá và các vật liệu tương tự (bê tông, vật liệu coposit) có xét đến yếu tố thời gian và biểu hiện sau trạng thái giới hạn

Xây dựng mô hình cơ học đá và các vật liệu tương tự (bê tông, vật liệu coposit) có xét đến yếu tố thời gian và biểu hiện sau trạng thái giới hạn


Tiêu đề: Xây dựng mô hình cơ học đá và các vật liệu tương tự (bê tông, vật liệu coposit) có xét đến yếu tố thời gian và biểu hiện sau trạng thái giới hạn

Có sẵn trong thư viện: 2003 - 2003 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x