National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Miêu tả đặc trưng ngữ âm phương ngữ Nghệ Tĩnh

Miêu tả đặc trưng ngữ âm phương ngữ Nghệ Tĩnh


Tiêu đề: Miêu tả đặc trưng ngữ âm phương ngữ Nghệ Tĩnh

Có sẵn trong thư viện: 2003 - 2003 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Miêu tả đặc trưng ngữ âm phương ngữ Nghệ Tĩnh


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx