National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Xác định vi khuẩn chủ yếu gây viêm vú bò sữa tính kháng thuốc của chúng và biện pháp phòng trị

Xác định vi khuẩn chủ yếu gây viêm vú bò sữa tính kháng thuốc của chúng và biện pháp phòng trị


Tiêu đề: Xác định vi khuẩn chủ yếu gây viêm vú bò sữa tính kháng thuốc của chúng và biện pháp phòng trị

Có sẵn trong thư viện: 2003 - 2003 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Xác định vi khuẩn chủ yếu gây viêm vú bò sữa tính kháng thuốc của chúng và biện pháp phòng trị


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx