National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp ở các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam

Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp ở các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam


Tiêu đề: Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp ở các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam

Có sẵn trong thư viện: 2003 - 2003 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x