National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Một số thuật toán lai trong các hệ thống thông minh ứng dụng trong xử lý dữ liệu

Một số thuật toán lai trong các hệ thống thông minh ứng dụng trong xử lý dữ liệu


Tiêu đề: Một số thuật toán lai trong các hệ thống thông minh ứng dụng trong xử lý dữ liệu

Có sẵn trong thư viện: 2003 - 2003 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Một số thuật toán lai trong các hệ thống thông minh ứng dụng trong xử lý dữ liệu


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx